Vilkår for alle produkter og tjenester

Oppdatert 01.08.2022

BETINGELSER TILKNYTTET KJØP OG LEVERING AV FUJITSU-PRODUKTER

Ved bestilling vil følgende betingelser være gjeldende mellom: (1) Telemark Kraft AS, org.nr. 925315044 («Selger»); og (2) Navn: Bestiller («Kjøper»). (3) Ekstern partner står for installasjon og levering, heretter kalt «Leverandør».

1 SALGSGJENSTAND OG KJØPESUM

Partene er enige om at Kjøper skal kjøpe følgende produkt («Produktet») fra Selger: Fujitsu Norgespumpa 6.4 inkl. installasjon, Fujitsu Norgespumpa 5.9 inkl. installasjon og/eller Fujitsu Extreme Gulv 5.5 inkl. Installasjon. Prisen Kjøper skal betale for Produktet er oppgitt ved salgstidspunktet og inkluderer frakt og montering under oppgitte forutsetninger. Montering er kun inkludert ved bestilling av Fujitsu varmepumper. Alle priser er oppgitt inkl. mva. Produktet selges og monteres i hele Norge (eks. Svalbard/Jan Mayen).

2 KRAV OM STRØMAVTALE

Ved betaling av hele beløpet er det ikke krav til strømavtale hos Selger. Det er en forutsetning for å kunne kjøpe Produktet fra Selger med nedbetaling at Kjøper har en eksisterende strømavtale hos Selger. Denne kan også opprettes ved kjøp og må være aktiv gjennom hele nedbetalingsperioden dersom Kjøper velger dette alternativet. Dersom strømavtalen avsluttes i nedbetalingsperioden, vil det resterende beløpet for Fujitsu-produktet/produktene faktureres i sin helhet.

3 KREDITTSJEKK

Selger forbeholder seg retten til å gjennomføre kredittsjekk av Kjøper ved bestilling. Selger forbeholder seg også rett til å kansellere ordren med bakgrunn i kredittsjekk.

3 INSTALLERING

Montering og installering av Fujitsu varmepumpe inngår i prisen som er avtalt under punkt 1, og utføres av («Leverandøren»), på vegne av Selger. Hva som er inkludert og ikke inkludert i den avtalte installeringen er spesifisert i avtalens Bilag 2. Elektrisk installasjon inngår ikke i standard installasjon og kunden må selv bestille elektriker. Kunden må sørge for å ha jordet strømtilførsel til nettledningen på utedelen innenfor 2 m fra strøm tilkoblingspunkt.

4 LEVERING

4.1 Leveringssted

Produktet skal anses levert når Leverandøren har utført installasjonen av Produktet hos Kjøper og Leverandøren har bekreftet at igangkjøring og kontroll av installasjonen er gjennomført. Produktet anses levert når Kjøper mottar Produktet.

4.2 Leveringstid

Tidspunkt for levering og installering avtales separat mellom Kjøper og Leverandøren. Dersom levering ikke lar seg gjennomføre til avtalt tid som følge av forhold på Kjøpers side, utskytes leveringstiden, og ny tid for levering må avtales mellom Kjøper og Leverandøren. Begge parter plikter i så fall å bidra til at levering kan gjennomføres så snart som mulig.

5 BETALING AV KJØPESUMMEN

Kjøpesummen kan betales avdragsvis over 48 måneder for bestilling av Fujitsu varmepumpe, hvorav den totale kjøpesummen av salgsgjenstanden er fordelt per måned. Kjøper kan også velge å betale hele summen ved kjøp eller betale ut resterende sum underveis i nedbetalingen. Dersom Kjøper avslutter sin strømavtale hos Selger, skal resterende del av Kjøpesummen og ubetalte fakturaer faktureres umiddelbart ved strømavtalens avslutning. Forsinkelsesrente påløper ved forsinket betaling i henhold til forsinkelsesrenteloven.

6 ØVRIGE VILKÅR

De øvrige vilkår som gjelder for kjøpet av Produktet fremgår av Selgers alminnelige salgs- og leveringsvilkår inntatt som denne avtalens Bilag 1.

7 BILAG

Bilag 1: Selgers alminnelige salgs- og leveringsvilkår Bilag 2: Leverandørens vilkår for montering og installering Bilag 3: Angrerettskjema 2 av 8 Bilag 1: Selgers alminnelig salgs- og leveringsvilkår

BILAG 1

1 AVTALEN

Avtalen består av disse salgsbetingelsene, kjøpekontrakten, opplysninger gitt i bestillingsløsningen og eventuelt særskilt avtalte vilkår. Ved eventuell motstrid mellom opplysningene, går det som særskilt er avtalt mellom partene foran, så fremt det ikke strider mot ufravikelig lovgivning. Avtalen vil i tillegg bli utfylt av relevante lovbestemmelser som regulerer kjøp av varer mellom næringsdrivende og forbrukere.

2 DEFINISJONER

Begrep som er definert i kjøpekontrakten mellom Selger og Kjøper skal ha samme betydning når de brukes i disse alminnelige vilkårene.

3 RISIKOENS OVERGANG

Fra levering skjer har Kjøper risikoen for enhver skade som Produktet måtte bli påført eller utsatt for. Kjøpers plikt til å betale Kjøpesummen faller ikke bort ved at produktet etter risikoens overgang går tapt, skades eller minskes som følge av hendelser som ikke beror på Selger eller Leverandøren. Unnlater Kjøper å overta Produktet selv om leveringstidspunktet er kommet, har Kjøper risikoen for tap eller skade som følge av egenskaper ved Produktet selv.

4 PRODUKTETS EGENSKAPER

Produktet skal være i samsvar med de krav til art, kvalitet og andre egenskaper som fremkommer av denne avtalen og passe for de formål som Produktene normalt brukes til. Med mindre det fremgår noe annet av denne avtalen, er Selger ikke kjent med at Produktet skal passe for et bestemt formål for Kjøper.

5 AVBESTILLING

Avbestilling i forbrukerkjøp kan kun skje før levering og mot erstatning for Selgers fulle økonomiske tap. Retur etter levering fritar ikke Kjøper fra å betale kjøpesummen.

6 ANGRERETT

Dersom avtalen om kjøp av Produktet er inngått ved fjernsalg eller salg utenfor fast utsalgssted og Kjøper er en forbruker, gjelder bestemmelsene i “Lov om opplysningsplikt og angrerett ved fjernsalg mv.” I tillegg gjelder angrerett etter finansavtalelovens § 51b der Produktet er solgt på kreditt. Kjøper kan da gå fra avtalen uten å oppgi noen grunn innen 14 dager etter at Selger har oppfylt sin opplysningsplikt i henhold til angrerettloven. Kunden må gi Leverandøren melding om bruk av angreretten innen 14 dager fra fristen begynner å løpe. I fristen inkluderes alle kalenderdager. Dersom fristen ender på en lørdag, helligdag eller høytidsdag forlenges fristen til nærmeste virkedag. Angrefristen anses overholdt dersom melding er sendt før utløpet av fristen. Kjøper har bevisbyrden for at angreretten er blitt gjort gjeldende, og meldingen bør derfor skje skriftlig (angrerettskjema, e-post eller brev). Angrefristen utvides til 12 måneder etter utløpet av den opprinnelige fristen dersom Selger, enten selv eller via Leverandøren, ikke før avtaleinngåelsen opplyser om at det foreligger angrerett og standardisert angreskjema. Tilsvarende gjelder ved manglende opplysning om vilkår, tidsfrister og fremgangsmåte for å benytte angreretten. Sørger Selger, enten selv eller via Leverandøren, for å gi opplysningene i løpet av disse 12 månedene, utløper angrefristen likevel 14 dager etter den dagen Kjøper mottok opplysningene. Dersom Produktet er levert og montering er påbegynt på tidspunktet Kjøper velger å benytte seg av angreretten, er Kjøper forpliktet til å betale en forholdsmessig andel av den avtalte prisen for montering av Produktet.

7 KONTRAKTSBRUDD FRA SELGERS SIDE

Dersom Produktet ikke blir levert eller blir levert for sent, og dette ikke skyldes Kjøper eller forhold på hans side, kan Kjøper gjøre gjeldende misligholdsbeføyelser etter forbrukerkjøpslovens bestemmelser. Alle krav skal rettes til Leverandøren. Det samme gjelder dersom det foreligger mangler ved Produktet etter bestemmelsene i forbrukerkjøpsloven. Feil ved det leverte produkt som oppstår som følge av Kjøpers manglende vedlikehold eller som på annen måte skyldes Kjøpers forhold, er ikke Selgers ansvar. Kjøper kan ikke kreve erstatning etter forbrukerkjøpsloven for tap som følge av personskade eller for tap i Kjøpers næringsvirksomhet. Forandring av fabrikasjonsmodell mellom kontraktsinngåelsen og avtalt leveringstid gir ikke Kjøper krav mot Selger på endret levering.

8 KJØPERS KONTRAKTSBRUDD

Dersom Kjøper ikke betaler eller oppfyller sine øvrige plikter etter avtalen kan Selger kreve oppfyllelse, erstatning, heving og/eller erstatning etter forbrukerkjøpslovens bestemmelser. Selger kan utøve hevingsrett selv om produktet allerede er overtatt av Kjøper. Ettersom Produktet er solgt på kreditt kan Selger, enten selv eller via Leverandøren, ved vesentlig mislighold av 3 av 8 Kjøpers betalingsplikt kreve Produktet tilbakelevert og økonomisk oppgjør etter bestemmelsene i finansavtaleloven.

9 REKLAMASJONER

Selger mottar og behandler reklamasjoner. Leverandøren skal videre utføre nødvendige reparasjoner, foreta omlevering og/eller dekke de tap som kunden har krav på etter denne avtalen som følge av at et Produkt er mangelfullt. Dersom Kjøper vil gjøre gjeldende en mangel må han innen rimelig tid etter at han oppdaget eller burde ha oppdaget mangelen gi Leverandøren melding hvor mangelen påberopes og hvor det angis hva feilen består i eller hvordan denne viser seg. Reklamasjon må skje senest 2 år etter den dag Kjøper overtok produktet. Er produktet eller deler av produktet ved vanlig bruk og vedlikehold ment å vare vesentlig lenger og gjelder et forbrukerkjøp, er fristen likevel 5 år for så vidt gjelder slike produkter/deler. Dersom Leverandøren er konkurs eller har avsluttet sin virksomhet på annen måte, skal reklamasjoner og henvendelser angående reklamasjoner rettes direkte til leverandørens overordnede avtalepart.

10 SALGSPANT

Kjøper er gitt kreditt for Kjøpesummen og Selger har derfor salgspant i det leverte Produktet til sikkerhet for betaling av Kjøpesummen med tillegg av forsinkelsesrenter etter forsinkelsesrenteloven og saksomkostninger som den forsinkede betaling medfører. Salgspantet frafalles først når Kjøpesummen, med nevnte tillegg, i sin helhet er betalt. Kjøper er ikke berettiget til videresalg av Produktet før den samlede Kjøpesummen, med tillegg av renter og omkostninger, i sin helhet er betalt. Kjøper er forøvrig forpliktet til å besørge nødvendig vedlikehold av og til å behandle Produktet med varsomhet slik at unødvendig skade eller verdiforringelse unngås.

11 PERSONOPPLYSNINGER

Behandlingsansvarlig for innsamlede personopplysninger er Selger. Med mindre Kjøper samtykker til noe annet, kan Selger, i tråd med personopplysningsloven, kun innhente og lagre de personopplysninger som er nødvendig for at Selger skal kunne gjennomføre forpliktelsene etter avtalen. Kjøpers personopplysninger vil kun bli utlevert til andre hvis det er nødvendig for at Selger skal få gjennomført avtalen med Kjøper, eller i lovbestemte tilfelle.

12 LOVVALG OG VERNETING

Avtalen er underlagt og skal fortolkes i samsvar med norsk rett. Dersom ikke noe annet følger av ufravikelig lovgivning, skal enhver tvist som måtte oppstå med utspring i denne avtalen eller andre dokumenter knyttet til avtalen avgjøres ved ordinær domstolsbehandling med Nord-Troms tingrett som avtalt verneting. 4 av 8

Bilag 2

Leverandørens vilkår for montering og installering

I standard installasjon er følgende inkludert:

 • Inntil 4 meter rørstrekk.
 • Hulltaking i trevegg (maksimal veggtykkelse 30 cm).
 • Innedel montert på innsiden av yttervegg. Maksimal høyde 2,5 m.
 • Utedel montert på vertikal betongmur, høyt nok over bakkenivå i forhold til locale snøforhold. Mellom 0,3 til 1,2 m over bakken.
 • Hull for gjennomføring i trevegg.
 • 3 meter nettledning.
 • 4 meter kabel mellom inne og utedel.
 • 4 meter kjølemedierør, 4 meter drensrør.
 • 4 meter plastkanal (inklusive bend ol).
 • 4 stk vibrasjonsdempere.
 • 1 stk veggfeste.
 • Enkel demonstrasjon av maskin for kunde.
 • En tur til kunde for å montere, kjøredistanse fra forhandler/montørens forretningsadresse til kunde – maksimalt 25 km (50 km tur/retur). Det forutsettes at det er bilvei helt frem.

Ikke inkludert i standard montasje:

 • Elektrisk installasjon inngår ikke i standard installasjon og du må selv bestille elektriker. Du må sørge for å ha jordet strømtilførsel til nettledningen på utedelen innenfor 2 m fra strøm tilkoblingspunkt.
 • Oppsett/tilkopling av Wifi i nettverket er ikke inkludert.
 • Boring gjennom lettmur eller kjerneboring.
 • Lift eller stillas for montering over arbeidshøyde

Når kan jeg ha behov for tillegg?

Standard installasjon vil dekke manges behov, men noen trenger litt i tillegg. Tillegg til standard installasjon avtales og faktureres direkte av montøren. Tenk igjennom plassering av både innedel og utedel. Hvis avstanden er lang mellom dem kan det bli behov for ekstra rør. Hvis utedelen plasseres høyt opp på fasaden kan bruk av stillas komme i tillegg. Innedelen må være plassert over utedelen, ellers kan det bli behov for drenspumpe for å fjerne kondensvann. Drenspumpe vil da komme i tillegg. Hvilken type vegg skal hull gjennomføring gjøres i? Det kan bli tillegg for gjennomføring i tykk vegg eller vegg av annet material enn tre.

Erfaringsmessig kan noe av dette komme i tillegg:

 • Nedmontering og fjerning av gammel varmepumpe.
 • Rør utover 4 meter
 • Etterfylling av kjølemedium
 • Varmepumpehus eller tak
 • Konsoll lav mur
 • Markstativ
 • Servicebil, km og kjøring utover 20 kilometer
 • Timerate for arbeid utover standard montering
 • Tillegg for boring i leca/mur/tegl eller tykk, vanskelig, hard mur som fører til merarbeid.
 • Kjerneboring avhengig av veggens beskaffenhet og tykkelse, eventuelt faktureres faktiske kostnader ved bruk innleid av firma.

BETINGELSER TILKNYTTET KJØP OG LEVERING AV ELBILLADER

Ved bestilling vil følgende betingelser være gjeldende mellom: (1) Telemark Kraft AS, org.nr. 925315044 («Selger»); og (2) Navn: Bestiller («Kjøper»). (3) Elektrokontakten står for installering av produktet, heretter kalt «Leverandør».

1 SALGSGJENSTAND OG KJØPESUM

Partene er enige om at Kjøper skal kjøpe følgende produkt («Produktet») fra Selger: Charge Amps elbillader inkludert standard installasjon. Prisen Kjøper skal betale for Produktet er oppgitt ved salgstidspunktet og inkluderer frakt og montering under oppgitte forutsetninger. Montering er kun inkludert ved bestilling av Charge Elbillader, ikke tilleggsprodukter. Alle priser er oppgitt inkl. mva.. Produktet selges og monteres i hele Norge (eks. Svalbard/Jan Mayen).

2 KRAV OM STRØMAVTALE

Det er en forutsetning for å kunne kjøpe Produktet fra Selger at Kjøper har en eksisterende strømavtale hos Selger. Denne kan også opprettes ved kjøp og må være aktiv gjennom hele nedbetalingsperioden dersom Kjøper velger dette alternativet. Dersom strømavtalen avsluttes i nedbetalingsperioden, vil det resterende beløpet for produktet/produktene faktureres i sin helhet.

3 KREDITTSJEKK

Selger forbeholder seg retten til å gjennomføre kredittsjekk av Kjøper ved bestilling. Selger forbeholder seg også rett til å kansellere ordren med bakgrunn i kredittsjekk.

3 INSTALLERING

Montering og installering inngår i prisen som er avtalt under punkt 1, og utføres av («Leverandøren»), på vegne av Selger. Hva som er inkludert og ikke inkludert i den avtalte installeringen er spesifisert i avtalens Bilag 2. 

4 LEVERING

4.1 Leveringssted

Produktet skal anses levert når Leverandøren har utført installasjonen av Produktet hos Kjøper og Leverandøren har bekreftet at igangkjøring og kontroll av installasjonen er gjennomført. Ved kjøp av kun tilleggsprodukter sendes Produktet direkte hjem til Kjøper hvis det ikke kreves kyndig personell til installasjonen. Produktet anses levert når Kjøper mottar Produktet.

4.2 Leveringstid

Tidspunkt for levering og installering avtales separat mellom Kjøper og Leverandøren. Dersom levering ikke lar seg gjennomføre til avtalt tid som følge av forhold på Kjøpers side, utskytes leveringstiden, og ny tid for levering må avtales mellom Kjøper og Leverandøren. Begge parter plikter i så fall å bidra til at levering kan gjennomføres så snart som mulig.

5 BETALING AV KJØPESUMMEN

Kjøpesummen kan betales avdragsvis over 36 måneder for bestilling av elbillader med rentefri nedbetaling, hvorav den totale kjøpesummen av salgsgjenstanden er fordelt per måned. Kjøper kan også velge å betale hele summen ved kjøp eller betale ut resterende sum underveis i nedbetalingen. Dersom Kjøper avslutter sin strømavtale hos Selger, skal resterende del av Kjøpesummen og ubetalte fakturaer betales umiddelbart ved strømavtalens avslutning. Forsinkelsesrente påløper ved forsinket betaling i henhold til forsinkelsesrenteloven. Ved kjøp av kun tilleggsprodukt betales den totale kjøpesummen av salgsgjenstanden med et avdrag på nestkommende måneds strømregning.

6 ØVRIGE VILKÅR

De øvrige vilkår som gjelder for kjøpet av Produktet fremgår av Selgers alminnelige salgs- og leveringsvilkår inntatt som denne avtalens Bilag 1.

7 BILAG

Bilag 1: Selgers alminnelige salgs- og leveringsvilkår Bilag 2: Leverandørens vilkår for montering og installering Bilag 3: Angrerettskjema 2 av 8 Bilag 1: Selgers alminnelig salgs- og leveringsvilkår

BILAG 1

1 AVTALEN

Avtalen består av disse salgsbetingelsene, kjøpekontrakten, opplysninger gitt i bestillingsløsningen og eventuelt særskilt avtalte vilkår. Ved eventuell motstrid mellom opplysningene, går det som særskilt er avtalt mellom partene foran, så fremt det ikke strider mot ufravikelig lovgivning. Avtalen vil i tillegg bli utfylt av relevante lovbestemmelser som regulerer kjøp av varer mellom næringsdrivende og forbrukere.

2 DEFINISJONER

Begrep som er definert i kjøpekontrakten mellom Selger og Kjøper skal ha samme betydning når de brukes i disse alminnelige vilkårene.

3 RISIKOENS OVERGANG

Fra levering skjer har Kjøper risikoen for enhver skade som Produktet måtte bli påført eller utsatt for. Kjøpers plikt til å betale Kjøpesummen faller ikke bort ved at produktet etter risikoens overgang går tapt, skades eller minskes som følge av hendelser som ikke beror på Selger eller Leverandøren. Unnlater Kjøper å overta Produktet selv om leveringstidspunktet er kommet, har Kjøper risikoen for tap eller skade som følge av egenskaper ved Produktet selv.

4 PRODUKTETS EGENSKAPER

Produktet skal være i samsvar med de krav til art, kvalitet og andre egenskaper som fremkommer av denne avtalen og passe for de formål som Produktene normalt brukes til. Med mindre det fremgår noe annet av denne avtalen, er Selger ikke kjent med at Produktet skal passe for et bestemt formål for Kjøper.

5 AVBESTILLING

Avbestilling i forbrukerkjøp kan kun skje før levering og mot erstatning for Selgers fulle økonomiske tap. Retur etter levering fritar ikke Kjøper fra å betale kjøpesummen.

6 ANGRERETT

Dersom avtalen om kjøp av Produktet er inngått ved fjernsalg eller salg utenfor fast utsalgssted og Kjøper er en forbruker, gjelder bestemmelsene i “Lov om opplysningsplikt og angrerett ved fjernsalg mv.” I tillegg gjelder angrerett etter finansavtalelovens § 51b der Produktet er solgt på kreditt. Kjøper kan da gå fra avtalen uten å oppgi noen grunn innen 14 dager etter at Selger har oppfylt sin opplysningsplikt i henhold til angrerettloven. Kunden må gi Leverandøren melding om bruk av angreretten innen 14 dager fra fristen begynner å løpe. I fristen inkluderes alle kalenderdager. Dersom fristen ender på en lørdag, helligdag eller høytidsdag forlenges fristen til nærmeste virkedag. Angrefristen anses overholdt dersom melding er sendt før utløpet av fristen. Kjøper har bevisbyrden for at angreretten er blitt gjort gjeldende, og meldingen bør derfor skje skriftlig (angrerettskjema, e-post eller brev). Angrefristen utvides til 12 måneder etter utløpet av den opprinnelige fristen dersom Selger, enten selv eller via Leverandøren, ikke før avtaleinngåelsen opplyser om at det foreligger angrerett og standardisert angreskjema. Tilsvarende gjelder ved manglende opplysning om vilkår, tidsfrister og fremgangsmåte for å benytte angreretten. Sørger Selger, enten selv eller via Leverandøren, for å gi opplysningene i løpet av disse 12 månedene, utløper angrefristen likevel 14 dager etter den dagen Kjøper mottok opplysningene. Dersom Produktet er levert og montering er påbegynt på tidspunktet Kjøper velger å benytte seg av angreretten, er Kjøper forpliktet til å betale en forholdsmessig andel av den avtalte prisen for montering av Produktet.

7 KONTRAKTSBRUDD FRA SELGERS SIDE

Dersom Produktet ikke blir levert eller blir levert for sent, og dette ikke skyldes Kjøper eller forhold på hans side, kan Kjøper gjøre gjeldende misligholdsbeføyelser etter forbrukerkjøpslovens bestemmelser. Alle krav skal rettes til Leverandøren. Det samme gjelder dersom det foreligger mangler ved Produktet etter bestemmelsene i forbrukerkjøpsloven. Feil ved det leverte produkt som oppstår som følge av Kjøpers manglende vedlikehold eller som på annen måte skyldes Kjøpers forhold, er ikke Selgers ansvar. Kjøper kan ikke kreve erstatning etter forbrukerkjøpsloven for tap som følge av personskade eller for tap i Kjøpers næringsvirksomhet. Forandring av fabrikasjonsmodell mellom kontraktsinngåelsen og avtalt leveringstid gir ikke Kjøper krav mot Selger på endret levering.

8 KJØPERS KONTRAKTSBRUDD

Dersom Kjøper ikke betaler eller oppfyller sine øvrige plikter etter avtalen kan Selger kreve oppfyllelse, erstatning, heving og/eller erstatning etter forbrukerkjøpslovens bestemmelser. Selger kan utøve hevingsrett selv om produktet allerede er overtatt av Kjøper. Ettersom Produktet er solgt på kreditt kan Selger, enten selv eller via Leverandøren, ved vesentlig mislighold av 3 av 8 Kjøpers betalingsplikt kreve Produktet tilbakelevert og økonomisk oppgjør etter bestemmelsene i finansavtaleloven.

9 REKLAMASJONER

Selger mottar og behandler reklamasjoner. Leverandøren skal videre utføre nødvendige reparasjoner, foreta omlevering og/eller dekke de tap som kunden har krav på etter denne avtalen som følge av at et Produkt er mangelfullt. Dersom Kjøper vil gjøre gjeldende en mangel må han innen rimelig tid etter at han oppdaget eller burde ha oppdaget mangelen gi Leverandøren melding hvor mangelen påberopes og hvor det angis hva feilen består i eller hvordan denne viser seg. Reklamasjon må skje senest 2 år etter den dag Kjøper overtok produktet. Er produktet eller deler av produktet ved vanlig bruk og vedlikehold ment å vare vesentlig lenger og gjelder et forbrukerkjøp, er fristen likevel 5 år for så vidt gjelder slike produkter/deler. Dersom Leverandøren er konkurs eller har avsluttet sin virksomhet på annen måte, skal reklamasjoner og henvendelser angående reklamasjoner rettes direkte til leverandørens overordnede avtalepart.

10 SALGSPANT

Kjøper er gitt kreditt for Kjøpesummen og Selger har derfor salgspant i det leverte Produktet til sikkerhet for betaling av Kjøpesummen med tillegg av forsinkelsesrenter etter forsinkelsesrenteloven og saksomkostninger som den forsinkede betaling medfører. Salgspantet frafalles først når Kjøpesummen, med nevnte tillegg, i sin helhet er betalt. Kjøper er ikke berettiget til videresalg av Produktet før den samlede Kjøpesummen, med tillegg av renter og omkostninger, i sin helhet er betalt. Kjøper er forøvrig forpliktet til å besørge nødvendig vedlikehold av og til å behandle Produktet med varsomhet slik at unødvendig skade eller verdiforringelse unngås.

11 PERSONOPPLYSNINGER

Behandlingsansvarlig for innsamlede personopplysninger er Selger. Med mindre Kjøper samtykker til noe annet, kan Selger, i tråd med personopplysningsloven, kun innhente og lagre de personopplysninger som er nødvendig for at Selger skal kunne gjennomføre forpliktelsene etter avtalen. Kjøpers personopplysninger vil kun bli utlevert til andre hvis det er nødvendig for at Selger skal få gjennomført avtalen med Kjøper, eller i lovbestemte tilfelle.

12 LOVVALG OG VERNETING

Avtalen er underlagt og skal fortolkes i samsvar med norsk rett. Dersom ikke noe annet følger av ufravikelig lovgivning, skal enhver tvist som måtte oppstå med utspring i denne avtalen eller andre dokumenter knyttet til avtalen avgjøres ved ordinær domstolsbehandling med Nord-Troms tingrett som avtalt verneting. 4 av 8

Bilag 2

Leverandørens vilkår for montering og installering

Installasjonen inkluderer følgende: 

 • Melding til lokalt nettselskap 
 • Oppmøte
 • Montering og idriftsettelse av ønsket lader levert Kunde fra Forhandler direkte
 • Opptil 32A 3-fase automatsikring avhengig av kapasitet og system spenning
 • Montering av inntil 15 meter kabel fra sikringsskap til ladepunkt på husvegg
 • Montering og tilkobling – inkl. boring gjennom 2 vegger
 • Lovpålagt dokumentasjon
 • Reiseavstand 50 km tur/retur fra installatør

Forutsetning for fastpris installasjonspakke er følgende: 

 • Installasjon godkjent av lokalt nettselskap
 • Plass i sikringsskap til ny installasjon
 • Tilstrekkelig med effekt i sikringsskap på anleggsadresse
 • Installasjon på anleggsadresse har overspenningsvern
 • Montasje av ladepunkt på en av husets vegger (graving ikke medtatt)

Installasjonsadresse avhenger av hvor den enkelte Sluttkunde har sin bostedsadresse, bedrift, hytte eller lignende. Installatør plikter å gjennomføre standard installasjon i et området opptil 50 km tur/retur fra Installatøren sin forretningsadresse. Utover dette vil Installatør oversende tilbud til Kunde for reise og eventuelle tillegg hvor da bilansvarlig hos Kunde må godkjenne og bekrefte dette i forkant av installasjon. 

 

Installatør forplikter seg til følgende ved installasjon og overlevering av anlegg til Sluttkunde: 

Installasjon tilpasses lokal netteiers krav til melding

Installasjon monteres etter gjeldende NEK 400

Levere samsvarserklæring for installasjon til eier av anlegg på boligmappa.no

 

Betingelser for kjøp og brukervilkår for tjenester 

 

Generelt 

Dette kjøpet er regulert av den nedenstående standard avtalebetingelser for forbrukerkjøp av varer over Internett. Med forbrukerkjøp menes her salg av vare til forbruker som ikke hovedsakelig handler som ledd i næringsvirksomhet, og når selgeren opptrer i næringsvirksomhet med salg av varer over internett. 

Salg til forbrukere er blant annet regulert i forbrukerkjøpsloven og angrerettloven. 

 

Avtalen 

Avtalen mellom kjøper og selger består av opplysningene selgeren gir om kjøpet i bestillingsløsningen i nettbutikken (herunder blant annet opplysninger om varens art, mengde, kvalitet, andre egenskaper, pris og leveringsbetingelser), eventuell direkte korrespondanse mellom partene (for eksempel e-post) samt disse salgsbetingelsene. 

Ved motstrid mellom opplysningene selgeren har gitt om kjøpet i bestillingsløsningen i nettbutikken, direkte korrespondanse mellom partene og vilkårene i salgsbetingelsene, går direkte korrespondanse mellom partene og opplysningene gitt i bestillingsløsningen foran salgsbetingelsene, så fremt det ikke strider mot bindende lovgivning. 

 

Partene 

Selger 

Firmanavn: Telemark Kraft AS Kontaktadresse: Storgata 4, 3660 Rjukan, Norge E-post: kundeservice@telemarkkraft.no eller vårt kontaktskjema på www.telemarkkraft.no

Telefon: 35 08 09 09 Organisasjonsnr.:925315044

Kjøper er den person som foretar bestillingen. 

 

Priser 

Prisene, som er oppgitt i nettbutikken, inkluderer merverdiavgift om ikke kjøper velger å vise priser uten merverdiavgift eller er registrert som bruker fra et land utenfor Norge. Opplysninger om de totale kostnadene kjøperen skal betale, inklusive alle avgifter (merverdiavgift, toll, og lignende) og leveringskostnader (frakt, porto, fakturagebyr, emballasje med videre) samt spesifisering av de enkelte elementene i totalprisen, gis i bestillingsløsningen før bestilling er foretatt. (Vareleveranser til utlandet, Svalbard eller Jan Mayen skal selges uten tillegg av merverdiavgift.) 

 

Avtaleinngåelse 

Avtalen er bindende for begge parter når kjøperens bestilling er mottatt av selgeren. En part er likevel ikke bundet av avtalen hvis det har forekommet skrive- eller tastefeil i tilbudet fra selgeren i bestillingsløsningen i nettbutikken eller i kjøperens bestilling, og den annen part innså eller burde ha innsett at det forelå en slik feil. 

 

Ordrebekreftelse 

Du mottar en ordrebekreftelse på e-post umiddelbart etter at kjøpet er gjennomført, eller senest første virkedag etter bestilling. Det anbefales at kjøperen kontrollerer at ordrebekreftelsen stemmer overens med bestillingen med hensyn til antall, varetype, pris osv. Er det ikke samsvar mellom bestillingen og ordrebekreftelsen, bør kjøperen ta kontakt med selger så snart som mulig. 

 

Betaling 

Selgeren kan kreve betaling for varen fra det tidspunkt den blir sendt fra selgeren til kjøperen. Dersom kjøperen bruker kredittkort eller debetkort ved betaling, kan selgeren reservere kjøpesummen på kortet ved bestillingen. 

Et kredittkort er et betalingskort hvor oppgjøret for kjøpet skjer i etterkant ved at kredittgiveren (kredittkortselskapet) sender kortholder faktura med krav om betaling. Et debetkort er et betalingskort knyttet til en innskuddskonto. Bruk av kortet medfører at brukerens konto blir belastet og beløpet blir overført til betalingsmottakerens konto. 

Ved betaling med kredittkort, vil lov om kredittkjøp m.m. komme til anvendelse. 

Ved rentefri nedbetaling over strømregning, kreves en aktiv strømavtale med Telemark Kraft AS i hele nedbetalingstiden. Dette gjelder for både bedrifter og privatpersoner. 

 

Levering m.v. 

Levering av varen fra selgeren til kjøperen skjer på den måte, på det sted og til det tidspunkt som er angitt i bestillingsløsningen i nettbutikken. Hvis ikke leveringstidspunkt fremgår av bestillingsløsningen eller e-post som følger med ordrebekreftelse, skal selgeren levere varen til kjøper innen rimelig tid og senest 30 dager etter bestillingen fra kunden. Skal selgeren sørge for at varen blir sendt til kjøperen, plikter han å få varen fraktet til bestemmelsesstedet på egnet måte og på vanlige vilkår for slik transport. Bestemmelsesstedet er hos kjøperen med mindre annet er særskilt avtalt mellom partene. 

 

Risikoen for varen 

Risikoen for varen går over på kjøperen når tingen er overtatt av kjøperen i henhold til avtalen. Hvis leveringstiden er kommet og kjøperen unnlater å overta en vare som er stilt til hans eller hennes rådighet etter avtalen, har kjøperen likevel risikoen for tap eller skade som skyldes egenskaper ved varen selv. 

 

Angrerett 

Kjøperen kan angre kjøpet av varen etter angrerettlovens bestemmelser. Angrerett innebærer at kjøperen uten grunn kan returnere varen til selgeren selv om det ikke er noen mangel ved den og selv om den ikke er levert. Kjøperen må gi selger melding om bruk av angreretten innen 14 dager etter at varen, de foreskrevne opplysninger om angreretten og angrerettskjema er mottatt. 

Mottar kjøperen angreskjema og de nødvendige opplysningene på et senere tidspunkt enn ved levering av varen, begynner angrefristen å løpe fra den dagen kjøperen mottar angrerettskjema og opplysningene. Har kjøperen ikke mottatt tilstrekkelig informasjon eller angrerettskjema, vil angrefristen likevel gå ut 3 måneder etter at varen er mottatt. Dersom kjøperen ikke har fått informasjon om angrerett i det hele tatt, vil fristen være 1 år. 

Meldingen fra kjøper til selger om bruk av angreretten bør av bevishensyn være skriftlig (angrerettskjema, e-post, telefaks eller brev), og den må inneholde opplysninger om hvordan kjøperen vil returnere varen til selgeren. 

Kjøperen skal uten unødig opphold, og senest 14 dager fra melding etter angreretten ble gitt sende varene tilbake. 

Dersom kjøperen uttrykkelig har valgt en annen type levering enn standardleveringen som selgeren tilbød, skal selgeren likevel ikke betale tilleggskostnadene dette medførte. 

Tilbakebetaling skal skje uten unødig opphold, og senest 14 dager fra da selgeren fikk melding om kjøperens beslutning om å benytte angreretten. Med mindre noe annet uttrykkelig er avtalt med kjøperen, skal tilbakebetalingen skje ved bruk av samme betalingsmiddel som kjøperen benyttet. Kjøperen skal ikke betale noen form for gebyr som følge av tilbakebetalingen, men kostnadene for returfrakt vil bli trukket på refusjonsbeløpet. 

Selgeren kan holde tilbakebetalingen tilbake til varene er mottatt, eller til kjøperen har lagt frem dokumentasjon på at varene er sendt tilbake. 

Kjøperen må bære kostnadene ved å returnere varene dersom angreretten brukes. 

Kjøperen kan undersøke produktet før han eller hun angrer på kjøpet. Varen må likevel kunne leveres tilbake til selgeren i tilnærmet samme stand og mengde som den var i da kjøperen mottok den. Selgeren kan kreve at forbrukeren erstatter verdireduksjon som følge av kjøperens håndtering av varene som ikke har vært nødvendig for å fastslå varenes art, egenskaper og funksjon. 

Kjøperen bør sende varen tilbake til selgeren i originalemballasjen hvis dette er mulig. Kjøperen kan ikke angre på kjøp av varer som forringes raskt, varer som av hensyn til helsevern eller hygiene ikke er egnet for retur. 

 

Undersøkelse av varen 

Når kjøperen mottar varen, anbefales det at han eller hun i rimelig utstrekning undersøker om den er i samsvar med bestillingen, om den har blitt skadet under transporten eller om den ellers har mangler. Hvis varen ikke samsvarer med bestillingen eller har mangler, må kjøperen melde fra til selgeren ved reklamasjon jf. kontraktens punkt om «Reklamasjon ved mangel og frist for å melde krav ved forsinkelse”. 

 

Reklamasjon ved mangel og frist for å melde krav ved forsinkelse 

Dersom det foreligger en mangel ved varen, må kjøperen innen rimelig tid etter at han eller hun oppdaget den, gi selgeren melding om at han eller hun vil påberope seg mangelen. Fristen kan aldri være kortere enn to måneder fra det tidspunkt da forbrukeren oppdaget mangelen. 

Reklamasjon må likevel skje senest to år etter at kjøperen overtok varen. Dersom varen eller deler av den er ment å vare vesentlig lengre, er reklamasjonsfristen fem år. Ved forsinkelse må krav rettes selger innen rimelig tid etter at 

leveringstiden er kommet og varen ikke er levert. Dersom varen er betalt med kredittkort, kan kjøperen også velge å reklamere og sende kravdirekte til kredittyter (kredittkortselskapet). Meldingen til selgeren eller kredittyter bør være skriftlig (e-post, telefaks eller brev). 

 

Kjøperens rettigheter ved forsinkelse 

Dersom selgeren ikke leverer varen eller leverer den for sent i henhold til avtalen mellom partene, og dette ikke skyldes kjøperen eller forhold på kjøperens side, kan kjøperen i henhold til reglene i forbrukerkjøpslovens kapittel 5 etter omstendighetene holde kjøpesummen tilbake, kreve oppfyllelse, heve avtalen og kreve erstatning fra selgeren. 

Oppfyllelse: Dersom selgeren ikke leverer varen på leveringstidspunktet, kan kjøperen fastholde kjøpet og sette en rimelig tilleggsfrist for oppfyllelse fra selgeren. Kjøperen kan likevel ikke kreve oppfyllelse dersom det foreligger en hindring som selgeren ikke kan overvinne eller dersom oppfyllelse vil medføre en så stor ulempe eller kostnad for selgeren at det står i vesentlig misforhold til kjøperens interesse i at selgeren oppfyller. Faller vanskene bort innen rimelig tid, kan forbrukeren kreve oppfyllelse. 

Heving: Kjøperen kan heve avtalen med selgeren dersom forsinkelsen er vesentlig eller hvis selgeren ikke leverer varen innen den tilleggsfristen for oppfyllelse som kjøperen har fastsatt. Kjøperen kan likevel ikke heve avtalen mens tilleggsfristen løper, med mindre selgeren har sagt at han eller hun ikke vil oppfylle innen fristen. 

Erstatning: Kjøperen kan videre kreve erstatning for tap han eller hun lider som følge av forsinkelsen fra selgerens side jf. forbrukerkjøpslovens § 24. 

Kjøperen må melde krav til selgeren ved reklamasjon jf. denne kontraktens punkt om «Reklamasjon ved mangel og frist for å melde krav ved forsinkelse”. 

 

Kjøperens rettigheter ved mangel 

Dersom varen har en mangel og dette ikke skyldes kjøperen eller forhold på kjøperens side, kan kjøperen i henhold til reglene i forbrukerkjøpsloven kapittel 6 etter omstendighetene holde kjøpesummen tilbake, velge mellom retting og omlevering, kreve prisavslag, kreveavtalen hevet og erstatning fra selgeren. 

Retting eller omlevering: Dersom varen har en mangel, kan kjøperen kreve at selgeren retter mangelen eller omleverer tilsvarende vare. Selgeren kan 

motsette seg kjøperens krav dersom gjennomføringen av kravet er umulig eller volder selgeren urimelige kostnader. 

Selgeren skal foreta rettingen eller omleveringen innen rimelig tid. Retting eller om levering skal foretas uten kostnad for kjøperen, uten risiko for at kjøperen ikke får dekket sine utlegg og uten vesentlig ulempe for kjøperen. Selgeren kan ikke foreta mer enn to forsøk på retting eller omlevering for samme mangel, med mindre det foreligger særlige grunner som gjør at ytterligere forsøk er rimelig. 

Selv om kjøperen verken krever retting eller omlevering, kan selgeren tilby retting eller omlevering dersom dette skjer uten opphold. Dersom selgeren sørger for slik retting eller omlevering, kan kjøperen ikke kreve prisavslag eller heving. 

Prisavslag: Dersom mangelen ikke rettes eller omleveres, kan kjøperen kreve forholdsmessig prisavslag. 

Heving: I stedet for prisavslag kan kjøperen heve avtalen, unntatt når mangelen er uvesentlig. 

Erstatning: Kjøperen kan også kreve erstatning for økonomisk tap han eller hun lider som følge av at varen har en mangel jf. forbrukerkjøpslovens § 33. 

Kjøperen må melde krav til selgeren ved reklamasjon jf. denne kontraktens punkt «Reklamasjon ved mangel og frist for å melde krav ved forsinkelse”. Reglene om reklamasjon gjelder i tillegg til, og uavhengig av, reglene om angrerett og eventuelle garantier stilt av selger. 

 

Selgerens rettigheter ved kjøperens mislighold 

Dersom kjøperen ikke betaler eller oppfyller de øvrige pliktene etter avtalen, og dette ikke skyldes selgeren eller forhold på selgerens side, kan selgeren i henhold til reglene i forbrukerkjøpsloven kapittel 9 etter omstendighetene holde varen tilbake, kreve oppfyllelse av avtalen, kreve avtalen hevet samt erstatning fra kjøperen. Selgeren kan også etter omstendighetene kunne kreve renter ved forsinket betaling, inkassogebyr og gebyr ved ikke- forskuddsbetalte uavhentede varer. 

Oppfyllelse: Dersom kjøperen ikke betaler, kan selgeren fastholde kjøpet og kreve at kjøperen betaler kjøpesummen (oppfyllelse). Er varen ikke levert, taper selgeren sin rett dersom han venter urimelig lenge med å fremme kravet. 

Heving: Ved vesentlig betalingsmislighold eller annet vesentlig mislighold fra kjøper, kan selgeren heve avtalen. Selgeren kan likevel ikke heve etter at kjøpesummen er betalt. 

Selgeren kan også heve kjøpet dersom kjøperen ikke betaler innen en rimelig tilleggsfrist for oppfyllelse som selgeren har fastsatt. Selgeren kan likevel ikke heve mens tilleggsfristen løper, med mindre kjøperen har sagt at han eller hun ikke vil betale. 

Erstatning: Selgeren kan kreve erstatning fra kjøperen for økonomisk tap han eller hun lider som følge av kontraktsbrudd fra kjøperens side jf. forbrukerkjøpslovens § 46. 

Renter ved forsinket betaling/inkassogebyr: Dersom kjøperen ikke betaler kjøpesummen i henhold til avtalen, kan selgeren kreve renter av kjøpesummen etter lov om renter ved forsinket betaling. Ved manglende betaling kan kravet, etter forutgående varsel, bli sendt til inkasso, og kjøperen kan da bli holdt ansvarlig for gebyrer etter lov om inkassovirksomhet og annen inndrivning av forfalte pengekrav. 

Gebyr ved uavhentede ikke-forskuddsbetalte varer: Dersom kjøperen unnlater å hente ubetalte varer, kan selgeren belaste kjøper med et gebyr på kr 500,- + frakt tur/retur. Gebyret skal maksimalt dekke selgerens faktiske utlegg for å levere varen til kjøperen. Et slikt gebyr kan ikke belastes kjøpere under 18 år. 

 

Garanti 

Garanti som gis av selgeren eller produsenten, gir kjøperen rettigheter i tillegg til de rettighetene kjøperen allerede har etter ufravikelig lovgivning. En garanti innebærer dermed ingen begrensninger i kjøperens rett til reklamasjon og krav ved forsinkelse eller mangler etter punkt «Kjøperens rettigheter ved forsinkelse» og «Kjøperens rettigheter ved mangel». 

 

Personopplysninger 

Med mindre kjøperen samtykker til noe annet, kan selgeren kun innhente og lagre de personopplysninger som er nødvendig for at selgeren skal kunne gjennomføre forpliktelsene etter avtalen. Personopplysningene til kjøper under 15 år kan ikke innhentes med mindre selgeren har samtykke fra foreldre eller foresatte. Kjøperens personopplysninger skal kun utleveres til andre hvis det er nødvendig for at selgeren skal få gjennomført avtalen med kjøperen, eller i lovbestemte tilfelle. Selgeren kan kun innhente kjøperens personnummer 

dersom det er saklig behov for sikker identifisering og slik innhenting er nødvendig. 

Hvis selgeren vil benytte kjøperens personopplysninger til andre formål, for eksempel til å sende kjøperen reklame eller informasjon ut over det som er nødvendig for å få gjennomført avtalen, må selgeren innhente kjøperens samtykke ved avtaleinngåelsen. Selgeren må gi kjøperen informasjon om hva personopplysningene skal brukes til og om hvem som skal bruke personopplysningene. Kjøperens samtykke må være frivillig og avgis ved en aktiv handling, for eksempel ved avkrysning. 

Kjøperen skal enkelt kunne kontakte selgeren, for eksempel pr telefon eller e-post dersom han eller hun har spørsmål om selgerens bruk av personopplysninger eller hvis han eller hun ønsker at selgeren sletter eller endrer personopplysningene. 

For øvrig informasjon om behandling av personopplysninger henvises til vår personvernerklæring. 

 

Cookies 

Vår nettbutikk inneholder såkalte cookies. Du kan se deg rundt i Internettbutikken uten cookies, men du kan ikke handle. Vi bruker cookies for å håndtere innholdet i din handlekurv. Det er en tekstfil som lagres på din datamaskin. Vi lagrer også informasjon om du har valgt å se kategorisidene med eller uten bilder. Dersom din webleser eller brannmur er innstilt til å hindre lagring av cookies kan nettsiden slutte å fungere eller du kan få problemer med å gjennomføre et kjøp. 

 

Konfliktløsning 

Partene skal forsøke å løse eventuelle tvister i minnelighet. Kjøperen kan ta kontakt med Forbrukerrådet for å få bistand i en eventuell tvist med selger. Dersom minnelig løsning ikke oppnås etter megling i Forbrukerrådet, kan partene skriftlig begjære at Forbrukerrådet fremmer tvisten for Forbrukertvistutvalget. Vedtak av Forbrukertvistutvalget er rettskraftig fire uker etter forkynning. Før vedtaket er rettskraftig, kan partene, ved innsendelse av stevning til Forbrukertvistutvalget, bringe vedtaket inn for tingretten. 

13) Se lov av 01. mars 2017 Lov om Forbrukerklageutvalget (forbrukerklageloven). 

 

Salgsforbehold og endringer 

Telemark Kraft AS tar forbehold om prisendringer, trykkfeil og endringer i tekst, bilder og linker på våre nettsider. Tilbud gjelder så lenge lageret rekker dersom annet ikke er definert. Vi forbeholder oss retten til å endre nærværende vilkår, herunder som følge av endringer i lovgivningen. 

Inselo er vår landsdekkende installasjonspartner av elektro installasjoner. Vi er stolte over å samarbeide med Inselo og kan nå tilby våre kunder fastpris installasjoner på produkter kjøpt av oss. 

Per nå har vi elektrikere i Drammen, Stavanger, Kleppestø, Arendal, Skoppum, Bergen, Tvedestrand, Lysaker, Kristiansund, Røros, Hitra, Tromsø, Molde og Trondheim. Vi fortsetter å bygge ut med elektropartnere. 

Priser:

Strømstyringspakken standard installasjon – 4000kr

Ekstra termostat – 400kr Per termostat 

Relè – 400kr  

Timesats elektriker – 1150kr 

Bomtur/avbestilling innenfor 48 timer – 1250kr 

Ekstra km utover det som er inkludert 25kr per ekstra km 

Ekstra materiell belastes kunden etter hva som er brukt

 

Forutsetninger for installasjon: 

For at installasjonen skal gå så effektivt som mulig så anbefaler vi at du laster ned Eva appen og oppretter bruker før installatør kommer. Husk også å åpne HAN-Porten

 • Sjekk at du har en ledig port i internettruteren din 
 • Ledig stikkontakt ved ruter
 • Du har utstyret som skal monteres klart
 • Sjekk at varmtvannsberederen er på en egen kurs. Dette kan gjøres ved å ta sikringen på kursen og sjekke hva som er strømløst. Det kan være stikkontakter i nærheten, eller vannstopp på samme bryter. Dersom varmtvannsberederen ikke er alene på kursen vil elektriker sette opp relèet i en boks ved siden av berederen. Ekstra materiell kostnader faktureres av Inselo. 
 • Det er plass til relè i sikringskapet. 
 • Du er eier av eiendommen/bygget der installasjonen skal foregå eller har godkjenning fra eier 
 • Installatør skal kunne komme til installasjonsstedet med egen bil. Eventuelle avgifter som parkering, ferge eller andre transportutgifter faktureres i tillegg av Inselo. 
 • Myndig person er hjemme når installatør kommer, og under hele besøket. 
 • En installasjon må avbestilles senest 48 timer før avtalt installasjonstid for å unngå gebyr. 
 • Anlegget må være i forskriftmessig stand. 

 

Standard installasjon (strømstyringspakken)

Inkludert: 

 • Installasjon av Hub, måleravleser, termostat og Relè.
 • Oppmøte 50km tur/retur fra installatøren
 • Planlegging, opplæring og overlevering 

Ikke inkludert: 

 • Trekking av nye kabler
 • Ny kurs/ ombygning i sikringsskap
 • Arbeid utover to timer

 

Tilleggsprodukter og tjenester: 

Dersom du har andre ting som gjøres av elektriker faktureres dette direkte av Inselo.

§ 1 Alminnelige vilkår

 • 1-1 Partene i avtalen

Partene i avtalen er kunden som kjøper av elektrisk kraft og kraftleverandør som selger av elektrisk kraft.

 • 1-2 Avtaleforholdet

Avtalen består av denne standard kraftleveringsavtale, vilkårene for produktet kunden bestiller og eventuelt særskilt avtalte vilkår som kommer i tillegg til eller avviker fra standard kraftleveringsavtale. Ved eventuell motstrid, går særskilt avtalte vilkår mellom partene foran, så fremt dette ikke strider mot ufravikelig lovgivning. Kraftleverandøren plikter å gjøre kunden oppmerksom på eventuelle bestemmelser i standardavtalen som fravikes, og hva det innebærer for kunden.

Avtalen vil i tillegg bli utfylt av relevante lovbestemmelser som regulerer salg av elektrisk kraft til forbrukere.

Ved tvil om forståelsen av begreper og uttrykk som er brukt i denne avtalen, skal definisjoner i vedlagte definisjonsliste legges til grunn.

 • 1-3 Avtaleinngåelse og skifte av kraftleverandør

Før avtalen inngås plikter kraftleverandøren, i tråd med kravene som følger av «Lov om opplysningsplikt og angrerett ved fjernsalg mv.», å gi opplysninger om sentrale forhold ved avtalen, herunder betalingsvilkår, eventuell bindingstid og totale kostnader kunden skal betale.

Kunden plikter å gi de personopplysninger og opplysninger om anlegget som kraftleverandør trenger for at kraftleveringsavtale skal kunne inngås.

I forbindelse med skifte av kraftleverandør, er en kraftleverandør som er gitt i oppdrag å iverksette et leverandørskifte, ansvarlig for korrekt oppsigelse av kundens eksisterende kraftleveringsavtale, jf. § 4-5 og § 5-3, med mindre annet er avtalt.

 • 1-4 Angrerett

Dersom avtale om kjøp av elektrisk kraft inngås ved fjernsalg eller salg utenfor fast utsalgssted, gjelder bestemmelsene i «Lov om opplysningsplikt og angrerett ved fjernsalg mv.»

Kunden kan gå fra avtalen uten å oppgi noen grunn innen 14 dager etter at kraftleverandøren har oppfylt sin opplysningsplikt i henhold til angrerettloven. Kunden må gi selger melding om bruk av angreretten innen 14 dager fra fristen begynner å løpe. I fristen inkluderes alle kalenderdager. Dersom fristen ender på en lørdag, helligdag eller høytidsdag forlenges fristen til nærmeste virkedag.

Angrefristen anses overholdt dersom melding er sendt før utløpet av fristen. Kunden har bevisbyrden for at angreretten er blitt gjort gjeldende, og meldingen bør derfor skje skriftlig (angrerettskjema, e-post eller brev).

Angrefristen utvides til 12 måneder etter utløpet av den opprinnelige fristen dersom selger ikke før avtaleinngåelsen opplyser om at det foreligger angrerett og standardisert angreskjema. Tilsvarende gjelder ved manglende opplysning om vilkår, tidsfrister og fremgangsmåte for å benytte angreretten. Sørger den næringsdrivende for å gi opplysningene i løpet av disse 12 månedene, utløper angrefristen likevel 14 dager etter den dagen forbrukeren mottok opplysningene.

Benytter kunden seg av retten til å angre etter at kraftleverandøren har meldt leverandørskiftet til nettselskapet, må kunden betale for kraft som har blitt levert eller som vil bli levert inntil leveransen tidligst vil kunne bli avsluttet. Dette forutsetter at kunden uttrykkelig har bedt leverandøren om å begynne levering av strøm før angrefristen er utløpt og kraftleverandøren har gitt opplysninger om angreretten og fremgangsmåten for å benytte denne.

 • 1-5 Sikkerhetsstillelse

Kraftleverandør kan kreve at kunden stiller sikkerhet for betalingsforpliktelser av inntil 4 måneders antatt kraftbehov, dersom og så lenge det sannsynliggjøres fare for betalingsmislighold. Dersom kunden krever det, må kraftleverandørens krav om sikkerhetsstillelse begrunnes skriftlig.

 • 1-6 Taushetsplikt, bruk av personopplysninger og kredittvurdering

Kraftleverandør skal ikke utlevere personopplysninger som vedrører kunden eller noen i hans husstand til utenforstående, unntatt når utlevering av opplysninger skjer

 1. med samtykke fra den opplysningen gjelder
 2. med hjemmel i lov, eller i forskrift gitt med hjemmel i lov eller
 3. som ledd i betalingsinnkreving mv. hvor det foreligger saklige grunner.

Ved vurdering av kredittverdighet, kan kraftleverandøren, foruten offentlig tilgjengelige opplysninger, benytte egne kundeopplysninger og kredittopplysningsbyråer.

 

§ 2 Måling og avregning

 • 2-1 Måling av kraftforbruk

Måling av kraftforbruk foretas av nettselskapet i overensstemmelse med gjeldende forskrifter om måling og avregning. Kraftleverandør benytter måledata fra nettselskapet ved avregning av kunder.

 • 2-2 Feil ved måling eller avregning

Ved feil ved måledata meddelt av nettselskapet, ved feil håndtering av måledata, eller ved faktureringsfeil, kan kraftleverandør eller kunde kreve henholdsvis tilleggsbetaling eller tilbakebetaling. Som feil ved avregning regnes feil stipulert forbruk som følge av manglende eller feil måleravlesing.

Tilbakebetaling eller tilleggsbetaling ved slike avregnings- eller målefeil kan kreves for den tid feilen kan dokumenteres. Etterberegning/godskriving skjer fra og med siste betalingsfrist etter at feilen ble oppdaget, og som hovedregel ikke ut over 3 år, jf. lov om foreldelse av fordringer. Tilleggsbetaling kan ikke kreves dersom feilen skyldes forhold hos kraftleverandøren eller noen kraftleverandøren svarer for, og kunden var i aktsom god tro.

 • 2-3 Fremgangsmåte ved krav om tilbakebetaling eller tilleggsbetaling

Krav om tilbakebetaling eller tilleggsbetaling på grunn av feil ved måledata eller feil håndtering av måledata, rettes direkte til nettselskapet som er ansvarlig for målingen. Det vises til nettleieavtalens § 5 for regler for kontroll av måleutstyr.

§ 3 Pris og betalingsvilkår

 • 3-1 Pris

Kraften leveres i henhold til avtalte produktbeskrivelse og pris.

 • 3-2 Betalingsvilkår

Fakturering skjer etterskuddsvis for en periode på 1 måned basert på avlest forbruk.

Beregningen er basert på estimert strømforbruk og forventet pris i perioden, jf. regler fastsatt i forskrift om måling, avregning, fakturering av nettjenester og elektrisk energi, nettselskapets nøytralitet mv. § 7-1 b jf. § 7-1 a.

3-3 Betalingsfrister, forsinkelsesrenter og inkasso

Faktura forfaller til betaling i henhold til betalingsfristen som oppgitt på faktura.  Betalingsfristen er på minimum 14 dager fra mottak av faktura.

Forsinkelsesrente påløper ved betaling etter betalingsfrist angitt på faktura i henhold til forsinkelsesrenteloven.

Inkasso skjer i samsvar med inkassoloven.

§ 4 Oppfyllelse av avtalen og konsekvenser av avtalebrudd

 • 4-1 Kraftleverandørens leveranse

Kraftleverandøren er forpliktet til å levere elektrisk kraft i henhold til kundens løpende behov/uttak.

 • 4-2 Stansing av levering på grunn av betalingsmislighold

Kraftleverandøren kan stanse levering av kraft dersom kunden ikke betaler innen betalingsfristen. Kunden skal varsles skriftlig, og gis 14 dagers betalingsfrist før stansing finner sted. Dersom kunden ikke innen den tid har reparert betalingsmisligholdet, stanses leveransen. Enhver innbetaling fra kunden vil gå til dekning/nedbetaling av den eldste utestående fordring kraftleverandøren har på kunden, med mindre partene har blitt enige om noe annet.

 • 4-3 Gjenopptagelse av leveringen

Kraftlevering som er rettmessig stanset av kraftleverandør på grunn av manglende betaling, vil normalt ikke bli gjenopptatt før all gjeld til kraftleverandøren, inkludert kostnader ved stansing og gjenopptagelse, er betalt. Slike utgifter skal spesifiseres på fakturaen på en slik måte at det muliggjør kontroll for kunden. Kraftleverandøren kan sette som vilkår for gjenopptagelse at kunden stiller sikkerhet for betalingsforpliktelsen.

 • 4-4 Heving

Kraftleverandøren kan heve kontrakten dersom kunden vesentlig misligholder betalingsfristen m.v. etter at han er blitt skriftlig oppfordret med 14 dagers frist til å betale, og skriftlig varslet om at avtalen ellers vil bli hevet.

Kraftleverandøren kan heve avtalen med umiddelbar virkning dersom kunden går konkurs.

Ved vesentlig mislighold fra kraftleverandøren kan kunden heve avtalen, med virkning fremover i tid.

 • 4-5 Kundens krav ved forsinket oppstart av kraftleveranse

Dersom oppstarten av kraftleveransen er forsinket og dette ikke skyldes kunden eller forhold på kundens side, kan kunden;

 1. holde tilbake betalingen for å dekke krav som følge av forsinkelsen, men ikke åpenbart mer enn det som vil gi betryggende sikkerhet for kravet
 2. heve avtalen, forutsatt at forsinkelsen er vesentlig. Er kraften levert, må kravet om heving gjøres gjeldende innen rimelig tid etter at kunden fikk vite om leveringen
 3. kreve erstatning for tap som følge av forsinkelsen

Kundens rett til erstatning faller ikke bort ved at han eller hun gjør gjeldende andre krav, eller ved at disse ikke kan gjøres gjeldende.

 • 4-6 Kraftleverandørens erstatningsansvar

Kunden kan kreve erstatning for tap han lider som følge av forsinket oppstart av kraftleveransen fra kraftleverandørens side. Dette innebærer at kraftleverandøren er ansvarlig for eventuelle merkostnader som kunden er blitt avregnet av tidligere kraftleverandør eller nettselskapet i medhold av leveringsplikt, jf. også § 1-3. Dette gjelder likevel ikke så langt kraftleverandøren godtgjør at den forsinkede oppstarten skyldes hindring utenfor deres kontroll, som det ikke med rimelighet kunne ventes å ha tatt i betraktning på avtaletiden eller å unngå eller overvinne følgene av.

Beror forsinkelsen på en tredjeperson som kraftleverandøren har gitt i oppdrag helt eller delvis å oppfylle kjøpet, er kraftleverandøren fri for ansvar bare om også tredjepersonen ville være fritatt etter regelen i annet avsnitt. Det samme gjelder om forsinkelsen beror på en leverandør som kraftleverandøren har brukt, eller på noen annen i tidligere salgsledd. Ansvarsfriheten gjelder så lenge hindringen er til stede. Faller hindringen bort, kan ansvar gjøres gjeldende dersom kraftleverandøren da plikter å oppfylle, men ikke gjør dette.

 • 4-7 Opplysningsplikt om hindring

Hindres kraftleverandøren i å levere kraft til rett tid, skal kunden gis melding om hindringen og dens virkning på muligheten for å levere kraften. Får kunden ikke slik melding innen rimelig tid etter at kraftleverandøren fikk eller burde ha fått kjennskap til hindringen, kan kunden kreve erstattet tap som kunne ha vært unngått om han hadde fått meldingen i tide.

 

 • 4-8 Erstatningens omfang

Erstatningen for forsinket oppstart av kraftleveranse skal svare til det økonomiske tapet kunden er påført ved kontraktsbruddet. Dette gjelder likevel bare tap som en med rimelighet kunne ha forutsett som en mulig følge av kontraktsbruddet.

Erstatningen omfatter ikke

 1. tap som følge av personskade
 2. tap i kundens næringsvirksomhet.
 • 4-9 Plikt til å begrense tapet. Lemping av ansvaret

Kunden plikter ved rimelige tiltak å begrense sitt tap. Forsømmes dette, må han selv bære den tilsvarende delen av tapet. Erstatningen kan settes ned dersom den vil virke urimelig for kraftleverandøren ut fra tapets størrelse i forhold til det tap som vanligvis oppstår i lignende tilfeller, og forholdene ellers.

§ 5 Oppsigelse og frikjøp

 • 5-1 Oppsigelse av tidsavgrensede fastprisavtaler

Tidsavgrensede fastprisavtaler kan sies opp av kunden med 14 dagers skriftlig varsel. Kraftleverandøren kan kreve at kunden betaler erstatning dersom leverandøren lider økonomisk tap som følge av oppsigelsen. Erstatningen beregnes ved å legge til grunn differansen mellom den avtalte prisen og et gjennomsnitt av fremtidsprisen på Nasdaq for de gjenværende månedene av kontrakten. Leverandøren kan kreve at kunden betaler denne prisdifferansen multiplisert med antall kWh som det forventes at kunden, basert på anleggets historiske forbruk, vil benytte ut avtaletiden.

Ved flytting har partene en gjensidig rett til å si opp en tidsavgrenset fastprisavtale med 14 dagers skriftlig varsel. Kunden er ansvarlig for betaling av kraftforbruk frem til utløpet av oppsigelsestiden. Utover dette skal ikke kunden betale noen erstatning til leverandøren.

 • 5-2 Oppsigelse av tidsavgrensede avtaler basert på markedspris («spot-pris») eller standard variabel prismodell

Tidsavgrensede avtaler basert på markedspris («spot-pris») eller standard variabel prismodell kan sies opp av kunden før utløpet av avtaleperioden med 14 dagers skriftlig varsel. Kunden skal ved oppsigelse betale et gebyr som tilsvarer den økonomiske fordelen kraftleverandøren har gitt kunden, for eksempel i form av gavekort eller rabatter. Dersom kunden er inne i siste halvdel av kontraktsperioden, halveres gebyret.

 • 5-3 Fornyelse og opphør av tidsavgrensede fastprisavtaler

Leverandøren skal varsle kunden i god tid og senest innen 14 dager før en tidsavgrenset fastprisavtale utløper. Dersom kunden ved utløpet av avtalen ikke har gitt uttrykkelig aksept for at avtalen skal fornyes eller levert oppsigelse, overføres kunden til produktet Spotpris – spotpris + 6 øre per kWh påslag.

 • 5-4 Oppsigelse av kraftleveringsavtaler uten særskilt opphørsdato

Kraftleveringsavtaler uten særskilt avtalt opphørsdato kan sies opp av hver av partene med 14 dagers skriftlig varsel.

Ved leverandørbytte vil normalt forbrukerens nye kraftleverandør foreta oppsigelse av avtalen med den tidligere kraftleverandøren.

Oppsigelse fra kraftleverandøren forutsetter saklig grunn.

 • 5-5 Virkningene av å si opp en kraftleveringsavtale

Dersom kunden i forbindelse med oppsigelse av sin gjeldende kraftleveringsavtale ikke inngår ny avtale om levering av kraft fra det tidspunkt levering etter den oppsagte avtalen opphører, vil kundens strømleveranser skje fra leverandør med leveringsplikt (nettselskapet) inntil kunden har etablert levering fra ny eller tidligere kraftleverandør igjen. I henhold til § 2-4 i forskrift om måling, avregning og samordnet opptreden ved kraftomsetning og fakturering av nettjenester, vil det vanligvis ta to uker før leveranse fra en ny kraftleverandør kan ta til.

§ 6 Endring av vilkår

Kraftleverandør kan ved behov gjøre endringer i vilkårene. Leverandøren skal varsle kunden direkte om endringer, herunder alle endringer i pris for kundens produkt, med unntak av løpende endringer i markedsprisen for produkter basert på markedspris («spot-pris») eller lignende prismodell.

Endring i pris eller øvrige avtalevilkår kan tidligst tre i kraft 30 dager etter at direkte varsel er sendt kunde.

Som direkte varsel regnes brev til kunden, eller elektronisk melding, eksempelvis e-post, SMS eller melding gjennom en «Min side»-funksjon på leverandørens nettside. Varsling på «Min side» må aktivt velges av kunden dersom dette skal oppfylle kravet til direkte varsel.

Ved vesentlige endringer i vilkårene kreves det uttrykkelig aksept fra kunden. Dersom slik aksept ikke gis, opphører avtalen når de varslede endringene trer i kraft. Som vesentlige endringer regnes blant annet endringer i de grunnleggende vilkårene for avtalen, for eksempel endring av produkttype.

Ved endring av vilkår i avtaler som ikke er fritt oppsigelige, kan kunde som ikke godtar endrede vilkår heve avtalen når endringen er til ugunst for kunden. Dette gjelder uavhengig av om endringen i vilkårene er vesentlig. I varselet til kunden skal det informeres om retten til å heve avtalen.

§ 7 Tvister

Tvister vedrørende standard kraftleveringsavtale kan forelegges Elklagenemnda, eller bringes inn for domstolene. Så lenge en tvist er til behandling i nemnda, kan ikke en part bringe den inn for de alminnelige domstolene. En tvist anses for å være til behandling fra det tidspunktet begjæringen om klagebehandling er kommet inn for nemnda. En sak som nemnda har realitetsbehandlet, kan bringes direkte inn for tingretten.

Definisjoner

Begrepene nedenfor er benyttet i standardvilkår for tilknytning og/eller i standardavtalene for nettleie og kraftlevering.

Anleggsadresse: Adressen til stedet der anlegg med målepunkt befinner seg.

Anleggsbidrag: Beregnet investeringstilskudd ved tilknytning av en ny kunde eller ved forsterkning av nettet til en eksisterende kunde.

Anleggseier/bruker: Den juridiske enhet (selskap eller fysisk person) som eier eller bruker en eiendom med elektriske installasjoner som er tilknyttet nettselskapet sitt.

Distribusjonsnett: Overføringsnett med nominell spenning opp til og med 22kV, med mindre annet er bestemt.

Eiendom: Enhver eiendom med elektriske installasjoner som er tilknyttet eller skal tilknyttes nettselskapets nett. Som eiendom regnes også eksempelvis en boligblokk eller et rekkehus. Den juridiske organiseringen av eiendommen er uten betydning og en boligblokk kan eksempelvis betraktes som en eiendom uavhengig av antall leiligheter i denne sammenheng.

Fast pris: Avtaler med fastpris kjennetegnes ved at en fast pris er avtalt for levering av kraft i en angitt tidsperiode, jf, § 5-1, i standard kraftleveringsavtale. Garantien om en fast pris omfatter ikke endringer i pris som skyldes endringer i offentlige avgifter.

Fordelingsanlegg/nett: Høyspennings- eller lavspenningsnett som nettselskaper bygger i henhold til offentlig områdekonsesjon.

Frakobling: Frakobling omfatter frakobling av installasjon ved hjelp av fysisk inngrep, bruk av verktøy og lignende og/eller utkobling av en installasjon ved hjelp av bryter, sikring eller annet betjeningsorgan.

Installasjonseier/bruker: Se ”Anleggseier/bruker”.

Kraftleverandør: Virksomhet som selger elektrisk energi til sluttbruker og som har omsetningskonsesjon. Som sluttbruker regnes kjøper av elektrisk energi som ikke selger denne videre.

Markedspris («spot-pris»): Dette er en avtale om at prisen kunden skal betale følger markedsprisen som fastsettes på kraftbørsen Nord Pool. I tillegg til den gjeldende markedsprisen må kunden betale et påslag til kraftleverandøren.

Nordpool spot: Kraftbørsen som fastsetter dagsprisen på strøm i Norden.

Nasdaq: Børsen som setter prisen for strøm frem over i tid

Nettleie: Alle priser og annen økonomisk godtgjørelse (tariffer) som nettselskapet fastsetter for tilknytning til og bruk av elektriske nettanlegg.

Nettselskap: Selskap som eier overføringsnett eller har ansvar for nettjenester, og som har offentlig konsesjon.

Standard variabel kraftpris: Avtaler med standard variabel kraftpris kjennetegnes ved at prisen varierer med tilbud og etterspørsel etter kraft i markedet. Standard variabel kraftpris fastsettes og meddeles kunden forskuddsvis av kraftleverandøren. Kunden varsles om endringer i prisen før prisen endres, jf § 6 i Standard kraftleveringsavtale.

Stenging: Et fysisk tiltak som foretas av nettselskapet, og som tar sikte på å hindre uttak av elektrisk kraft før stengegrunnen er fjernet.

Stansing: Kraftleverandørenes utøvelse av tilbakeholdsrett som innebærer at det ikke vil bli solgt kraft til kunden før betalingsmislighold er gjort opp.

Stikkledning: En ledning, luftledning eller kabel, fra netteiers fordelingsanlegg til anleggseier/brukers anlegg. Stikkledninger er en del av nettet.

Tariffer: Se ”Nettleie”

Tilkobling: Tilkobling av en installasjon representerer motstykket til frakobling og omfatter også innkobling som motstykke til utkobling – se ”Frakobling”.

Tilknytningsgebyr: Generelt gebyr ved tilknytning av nytt anlegg.

Disse Alminnelige Vilkår gjelder mellom Telemark Kraft AS og næringskunder, offentlige kunder, organisasjoner og andre typer sluttbrukerkunder som ikke omfattes av definisjonen av forbruker i forbrukerkjøpsloven. 

§ 1      Alminnelige bestemmelser  

 • 1-1 Partene i avtalen

Partene i avtalen er kunden som tar ut strøm til bruk på en eller flere leveringsadresser og Telemark Kraft AS.

Kunden som inngår avtale om kraftpris må være identisk med den som er registrert som nettkunde hos nettselskapet på vedkommende leveringsadresse(r) (målepunkt ID).

 • 1-2 Avtalens gjenstand og avtaleforholdet og Telemark Kraft AS ytelse

Denne avtalen gir Telemark Kraft AS rett til å avregne kunden for kundens uttak av strøm i henhold til Telemark Kraft AS til den/de prisbestemmelse(r) partene har avtalt i Særskilt avtale.

Med mindre annet er særskilt avtalt mellom partene skal avtalen omfatte avregning for alt strømforbruk som kunden har på sin(e) leveringsadresse(r) i avtaleperioden.

 • 1-2.1 Telemark Kraft AS’ avtalte ytelse

Som følge av Telemark Kraft AS’ rett etter § 1-2, 1. ledd, er Telemark Kraft AS forpliktet til  å stå økonomisk ansvarlig overfor den avregningsansvarlige for uttaket av strøm som skjer til kundens leveringsadresse(r) i avtaleperioden. 

Det/de nettselskap kunden har nettavtale(r) med er ansvarlig for at kunden kan ta ut strøm etter behov fra nettet til sitt/sine elektriske anlegg. 

 • 1-3 Ansvarsfraskrivelse

Denne avtalen er en avtale om kraftpris. Som følge av dette fraskriver Telemark Kraft AS seg ethvert ansvar for skader og tap elektrisiteten som sådan, eller uteblitt levering av elektrisitet, måtte påføre kunden eller kundens medkontrahenter som følge av forhold i nettselskapets nett. 

 • 1-4 Avtaledokumenter

Avtale om uttak av strøm til Standard variabel kraftpris skjer i henhold til bestemmelsene i disse Alminnelige Vilkår.

Ved avtaler om uttak av strøm som skal avregnes etter andre prisbestemmelser enn Standard variabel kraftpris består avtalen mellom partene av følgende dokumenter:

 1. Særskilt avtale mellom partene.
 2. Disse Alminnelige Vilkår, for så vidt den Særskilte avtalen ikke bestemmer annet.

Bestemmelser i Særskilt avtale gjelder ved motstrid alltid foran bestemmelser i Alminnelige Vilkår. 

 • 1-5 Definisjon 

Oppstår tvil om betydningen av begreper og uttrykk som er brukt i disse Alminnelige Vilkår, skal definisjonene i den definisjonsliste som er inntatt avslutningsvis i disse Alminnelige Vilkår legges til grunn. 

 

 • 1-6 Opplysninger ved inngåelse av alle typer avtaler om kraftpris

For at avtale om kraftpris skal kunne inngås må kunden oppgi følgende:

 • Navn (firmanavn, navn på offentlig organ eller organisasjon eller lignende)
 • Organisasjonsnummer
 • Adresse(r) for de(n) målepunkt ID(er) avtalen skal omfatte.
 • Om (1) har hatt avtale om kraftpris med Telemark Kraft AS vedrørende andre leveringsadresser enn oppgitt under (3) i de siste tre årene.
 • Målepunkt ID. (Finnes på fakturaer fra nettselskap(ene)- siste 8 siffer oppgis)
 • Fakturadresse hvis denne er forskjellig fra adressen oppgitt under (3), (for eksempel e faktura)
 • Antatt årlig uttak av strøm fordelt på kvartal evt. måned. (Basert på historisk statistikk eller skjønn).

Dersom det avtales i Særskilt avtale at Telemark Kraft AS skal si opp kundens løpende avtale(r) om kraftpris, må kunden i tillegg oppgi:

 • Navn og adresse på avtalepart, samt eventuelle referanser vedrørende de(n) avtale(ne) som skal sies opp.

Avtale om kraftpris ansees ikke gyldig inngått før Telemark Kraft AS har akseptert ved ordrebekreftelse at opplysningene er mottatt og tilstrekkelige for avtaleinngåelse.

 • 1-7 Oppsigelse av kundens løpende avtale om kraftpris ved overgang til avtale om kraftpris med Telemark Kraft AS.
 • 1-7.1 Ansvar for oppsigelse av kundens løpende avtale

Dersom ikke annet er avtalt i Særskilt avtale, må kunden selv sørge for oppsigelse av sin(e) løpende avtale(r) om kraftpris.

 • 1-7.2 Virkningen av innsigelser fra kundens tidligere avtalepart

Dersom kundens tidligere avtalepart i forbindelse med oppsigelse/leverandørskifte gjør gjeldende at kunden ikke har rett til å si opp den løpende avtale om kraftpris, herunder gjennomføre leverandørskifte, er dette Telemark Kraft AS uvedkommende.  

 • 1-7.3 Ansvar for tap m.v. som følge av forsinket eller ikke gjennomførbar leverandørskifte

Dersom leverandørskifte forsinkes, eller ikke kan gjennomføres, p g a forhold nevnt i § 1-7.2, er Telemark Kraft AS ansvarsfri for de tap kunden måtte ha som følge av dette. Dersom Telemark Kraft AS lider tap fordi et leverandørskifte forsinkes, eller ikke kan gjennomføres p g a forhold nevnt i § 1-7.2, kan Telemark Kraft AS holde kunden ansvarlig for slike tap. Telemark Kraft AS plikter, så langt det lar seg gjøre, å begrense sitt tap.

Erstatning for Telemark Kraft AS tap beregnes etter bestemmelsene i § 4-2.2 for det tidsrom Telemark Kraft AS blir påført tap.

 • 1-8 Kredittvurdering, sikkerhetsstillelse m.v. ved avtaleinngåelse

 

 • 1-8.1 Kredittvurdering

Telemark Kraft AS inngår avtale med kunden under forutsetning av at kunden ansees betalingsdyktig. Kunden aksepterer at Telemark Kraft AS kan innhente kredittvurdering av kunden. 

 • 1-8.2 Sikkerhetsstillelse m.v.

Dersom kredittvurderingen etter Telemark Kraft AS saklige vurdering sannsynliggjør fare for betalingsmislighold kan T Telemark Kraft AS avvise bestillingen, eventuelt si opp avtalen, eller kreve sikkerhetsstillelse, herunder løpende forskuddsbetaling.

Sikkerhetsstillelse i form av selvskyldnerkausjon (bankgaranti og lignende) skal dekke betaling for antatt uttak i inntil 4 måneder. Sikkerhetsstillelsen kan kreves opprettholdt så lenge faren for betalingsmislighold kan sannsynliggjøres. 

Dersom et saklig begrunnet krav om sikkerhetsstillelse eller forskuddsbetaling ikke aksepteres av kunden er dette vesentlig mislighold som gir Telemark Kraft AS rett til å heve avtalen med øyeblikkelig virkning.

 • 1-9 Taushetsplikt

 

Partene, partenes ansatte, samt andre hjelpere partene måtte ha engasjert, har taushetsplikt om alt som vedrører den annen parts drifts- og forretningsforhold.

Dette er ikke til hinder for at Telemark Kraft AS kan benytte egen kunnskap om kunden i forbindelse med kredittvurdering, eller at Telemark Kraft AS kan gi opplysninger om kunden til offentlig myndighet som har hjemmel i lov til å kreve opplysninger.  

§ 2     Avregning for uttak av strøm

 • 2-1 Avregning
 • 2-1.1 Avregning ved bruk av nettselskapets måleverdier.

Telemark Kraft AS benytter tilgjengelige måleverdier fra nettselskapene ved all avregning av kunder.

 • 2-1.2 Avregning ved stipulering av forbruk

Dersom måleverdier fra nettselskapene ikke er gjort tilgjengelig for Telemark Kraft AS til rett tid før avregning skal skje, vil Telemark Kraft AS foreta stipulering av kundens uttak og benytte stipuleringen ved avregningen. Justering vil bli foretatt i forbindelse med første fakturering etter at Telemark Kraft AS har fått tilgang til måleverdier fra nettselskapet.

 • 2-2 Feil ved avregning

 

2-2.1    Feil ved avregning som kan tilskrives Telemark Kraft AS

Dersom Telemark Kraft AS har benyttet andre målerverdier ved avregning av en kunde enn de måleverdier som nettselskapet rettidig har gjort tilgjengelig for Telemark Kraft AS, kan partene kreve tilleggsbetaling henholdsvis tilbakebetaling for feilperioden.  

Krav om tilleggsbetaling og tilbakebetaling foreldes etter reglene i lov om foreldelse av fordringer av 18. mai 1979 nr.18.

 • 2-2.2 Avvikskorrigering etter at det er blitt benyttet stipulering ved avregningen

Avvik som skyldes at Telemark Kraft AS ikke har fått oppgitt nødvendige målerverdier fra nettselskapet rettidig, og således har benyttet stipulert forbruk ved avregning, jf. § 2-1.2, skal også korrigeres ved tilbakebetaling eller tilleggsbetaling når måleverdiene foreligger. 

 • 2-2.3 Avregningsfeil som følge av feil i oppgitte måleverdier fra nettselskapet

 

Dersom Telemark Kraft AS er meddelt feil måleverdier for kunden fra nettselskapet, og har benyttet disse ved avregning av kunden, kan Telemark Kraft AS ikke kreve etterbetaling fra kunden, og kunden kan ikke kreve tilbakebetaling fra Telemark Kraft AS.

Oppgjør i anledning for mye eller for lite betalt for strøm i de tilfeller nettselskapet har meddelt feil måleverdier til Telemark Kraft AS, er i sin helhet et forhold mellom nettselskapet og kunden som nettkunde hos nettselskapet.

§ 3     Pris og betalingsvilkår

 

 • 3-1 Kraftpriser og endring av kraftpriser

 

 • 3-1.1 Endring av Standard variabel kraftpris

Standard variabel kraftpris kan som hovedregel endres med 14 dagers varsel. Varsel om endring av Standard variabel kraftpris skjer enten ved direkte varsel til kundene, eller på annen egnet måte.

 • 3-1.2 Andre kraftpriser

Kraftpris(er) og vilkår for eventuelle endringer av andre kraftpriser enn Standard variabel kraftpris følger av det partene avtaler i Særskilt avtale.

 • 3-1.3 Nettleie

Kraftprisen gjelder kun for avregning av kundens uttak av strøm. Avregning for nettleie fra kundens nettselskap kommer i tillegg til avregningen for uttaket av strøm. Nettleie faktureres fra områdets netteier.

 • 3-1.4 Offentlige avgifter m.v.

Med ”avgift” forstås her enhver innkreving av penger som kompetent offentlig myndighet pålegger Telemark Kraft AS å foreta i forbindelse med levering av strøm.   

Kraftprisen(e) er oppgitt eksklusive alle avgifter. Eksisterende og nye avgifter, kommer i tillegg til kraftprisen med de til enhver tid gjeldende satser.

 • 3-1.5 Plikt til å dokumentere avgiftsfritak og rett til refusjon ved feilaktig avgiftsfritak

Kunder som etter avgiftsmyndighetenes forskrifter er fritatt for avgifter, må i tvilstilfelle dokumentere overfor Telemark Kraft AS at de har rett til avgiftsfritaket. Dersom Telemark Kraft AS skulle bli etterregnet av avgiftsmyndighetene for avgifter som kunder feilaktig er blitt fritatt for, skal vedkommende kunde(r) refundere Telemark Kraft AS det aktuelle avgiftsbeløpet. 

 • 3-2 Betalingsvilkår

 

Faktura forfaller til betaling i henhold til Telemark Kraft AS’ faktureringsrutiner og betalingsvilkår, og det partene avtaler i Særskilt avtale.

 • 3-3 Forsinkelsesrente

Forsinkelsesrente påløper ved betaling etter oppgitt betalingsfrist på faktura i henhold til lovbestemt rentesats i forbrukerforhold i lov om renter ved forsinket betaling av 17. desember 1976 nr 100. 

 • 3-4 Inkasso

Inkasso iverksettes i henhold til lov om inkasso av 13. mai 1988 nr 26, før eventuell rettslig pågang iverksettes.

§ 4     Sanksjoner ved mislighold av avtalen

 • 4-1 Stansing

Telemark Kraft AS kan stanse leveringen dersom kunden ikke har betalt faktura innen betalingsfrisen oppgitt på fakturaen.

Kunden og vedkommende nettselskap vil bli varslet skriftlig om stansing og opphør av kraftleveranse, og om tidspunktet når stansingen iverksettes. 

Stansing innebærer ikke at avtalen om kraftpris sies opp eller heves. Telemark Kraft AS vil opprettholde stansingen inntil all gjeld kunden har til Telemark Kraft AS er gjort opp, eller annen avtale om nedbetaling av gjelden er inngått. Etter dette vil avtale om kraftpris løpe videre.

 • 4-2 Heving av tidsbegrensede kraftprisavtaler

 

 • 4-2.1 Kundens hevingsrett

Dersom Telemark Kraft AS vesentlig misligholder en tidsbegrenset avtale om kraftpris kan kunden heve avtalen.

 • 4-2.2 Erstatningsansvar for kunde dersom hevingsgrunn ikke foreligger

Telemark Kraft AS kan kreve erstattet det tap Telemark Kraft AS lider dersom kunden hever en tidsbegrenset avtale om kraftpris før utløpstidspunktet, og det ikke foreligger slikt vesentlig mislighold av avtalen fra Telemark Kraft AS side som nevnt i § 4-2.1.

Erstatningsbeløpet beregnes som differansen mellom områdeprisen i det prisområdet kundens uttak skjer på den dag Telemark Kraft AS får melding om hevingen, og den prisen som gjelder i kontrakten mellom kunden og Telemark Kraft AS. Denne differansen multipliseres med avtalt, eller skjønnsmessig antatt uttak av strøm fra den dag hevingen gjennomføres og ut den perioden som den tidsbegrensede avtalen gjaldt for. 

 • 4-2.3 Telemark Kraft AS’ hevingsrett

Telemark Kraft AS kan heve en tidsbegrenset avtale om kraftpris dersom kunden misligholder betalingsplikten.

§ 5     Frikjøp, oppsigelse og opphør av avtale om kraftpris med fast pris og/eller varighet

 

 • 5-1 Hovedregel for avtaler om kraftpris med fast pris og/eller varighet.

 

Avtale om kraftpris med fast pris og/eller varighet skal gjelde for det tidsrom som er avtalt i Særskilte Vilkår.

 • 5-2 Frikjøp fra avtaleforpliktelse og beregning av frikjøpsbeløp

Kunden gis anledning til frikjøp fra sin avtaleforpliktelse ved å erstatte det tap Telemark Kraft AS strøm lider ved at avtalen ikke løper ut avtalt tid i henhold til Særskilte Vilkår.

Erstatningsbeløpet (frikjøpsbeløpet) beregnes som differansen mellom områdeprisen i det prisområdet kundens uttak skjer på den dag frikjøp kreves av kunden, og den prisen som gjelder i kontrakten mellom kunden og Telemark Kraft AS. Denne differansen multipliseres med avtalt, eller skjønnsmessig antatt uttak av strøm fra den dag frikjøpet gjelder fra, og ut den perioden som den tidsbegrensede avtalen gjaldt for. 

 • 5-3 Særskilt om videreføring og frikjøp fra avtaler for kunder som flytter i avtaleperioden

Kunder som har avtaler om kraftpris med fast pris og/eller varighet, og som flytter før avtaleperioden er utløpt, får fullført avtalen ved uttak av strøm på sin nye adresse. Kunder som ikke ønsker å fullføre avtalen ut avtaleperioden ved flytting, gis anledning til frikjøp etter bestemmelsene i § 5-2. 

Kunder med avtaler om kraftpris med fast pris og/eller varighet, som flytter, plikter å varsle Telemark Kraft AS om sin nye leveringsadresse med de samme opplysninger som de som fremgår av § 1-6 i disse Alminnelige Vilkår. Telemark Kraft AS vil deretter sende melding om oppstart av kraftleveranse til vedkommende nettselskap, jf. § 2-1 i Forskrift om måling, avregning og samordnet opptreden mv. av 11.03.1999 nr 301.    

 • 5-4 Oppsigelse av avtaler om kraftpris uten særskilt avtalt opphørsdato.

 

Avtaler om kraftpris uten særskilt avtalt opphørsdato kan sies opp av hver av partene med 14 dagers skriftlig varsel.

 • 5-5 Særskilt om opphør av avtale om kraftpris med fast pris og/eller varighet

Dersom Telemark Kraft AS etter utløpet av en avtale om fast pris og/eller varighet ikke har mottatt leverandørskiftemelding fra nettselskapet, og heller ikke har mottatt bestilling fra kunden vedrørende en ny avtale om fast pris og/eller varighet, vil kunden bli avregnet av Telemark Kraft AS i henhold til Standard variabel kraftpris, eller et annet standardprodukt som kan sies opp i henhold til bestemmelsen i § 5-4 i disse Alminnelige Vilkår.

 

 

§ 6     Endringer i disse Alminnelige Vilkår for avtale om kraftpris.

 

 • 6-1 Endringen i Alminnelige Vilkår for avtale om kraftpris for kunder som har avtaler om kraftpris uten særskilt avtalt opphørsdato

For kunder som har avtaler om kraftpris uten særskilt avtalt opphørsdato kan

Telemark Kraft AS kan gjøre endringer i disse Alminnelige Vilkår for avtale om kraftpris. 

Endringer kunngjøres med 14 dagers varsel som direkte melding til kunden eller på annen egnet måte, og er deretter gyldige.

 • 6-2 Endringen i Alminnelige Vilkår for avtale om kraftpris for kunder som har avtaler om kraftpris med fast pris og/eller varighet.

For avtaler om kraftpris med fast pris og/eller varighet blir endringer som nevnt i § 6-1 ikke gjort gjeldende i avtaleperioden. Endringene vil først bli gjort gjeldende for slike avtaler dersom kunden etter utløpet av avtalen fornyer eller viderefører avtalen med ny aksept.

§ 7     Tvister

 

Tvister vedrørende kontraktsforholdet, som ikke blir løst ved forhandlinger, skal bringes inn for XXX tingrett, med mindre partene i det enkelte tilfelle blir enige om voldgift.  

Sorenskriveren i XXX tingrett skal i tilfelle enighet om voldgift oppnevne voldgiftsrettens formann. For øvrig avtaler partene i samråd med den oppnevnte formannen voldgiftsrettens sammensetning og saksbehandling i henhold til bestemmelsene i lov om voldgift.

 

Definisjoner til Alminnelige vilkår for avtale om kraftpris

Avregningsansvarlig

Enhet utpekt av Olje- og energidepartementet som skal sørge for at det blir avregnet for all innmatning og alt uttak av strøm som finner sted i nettene i Norge. Dette er regulert i § 4-3 i energiloven og i kapitlene 4 og 5 i forskrift av 11.3.1999 nr 301 Om måling, avregning og samordnet opptreden ved kraftomsetning og fakturering av nettjenester.

 

Avtale om kraftpris

Finansiell avtale hvor en aktør (kraftleverandør) påtar seg å avregne en kunde for kundens uttak av strøm i henhold til avtale, samtidig som aktøren overfor avregningsansvarlig tar på seg det økonomiske ansvaret for vedkommende kundes uttak av strøm fra nettselskapets nett.

 

Elspotpris

Pris for strøm som noteres hver time av den nordiske kraftbørsen Nord Pool ASA. Elspotprisen, eller bare spotprisen, er referansepris for all annen prissetting av strøm. Det noteres en systempris som er snittet for hele børsområdet. Ved flaskehalser i det fysiske kraftoverføringssystemet (sentralnettet) mellom regioner noteres det en elspotpris for hvert område (områdepris).

 

Finansiell avtale

Se avtale om kraftpris.

 

Kraftleverandør

Betegnelse for aktører som ”selger” strøm til sluttbrukere. Betegnelsen ”kraftleverandør” er innarbeidet. Det presiseres imidlertid her at begrepet ikke refereres til en aktør som forestår fysisk leveranse av en bestemt kraftmengde til sluttbruker, men til en aktør som forplikter seg til å avregne kunden for den uttatte kraftmengde til avtalt pris. Ytelsen til kraftleverandør er følgelig en finansiell avtale.

 

Leverandørskifte

Formell, forskriftsfestet prosedyre for registrering av den leverandør som skal ha økonomisk ansvar overfor avregningsansvarlige for strømuttaket i ethvert målepunkt ID. Denne registreringen (leverandørskifte) foretas av vedkommende nettselskap som eier nettet hvor kundens målepunkt ID befinner seg. Melding om leverandørskifte skal alltid sendes av den aktøren som har inngått ny avtale om kraftpris (kraftleveringsavtale) med en kunde. Reglene om leverandørskifte er inntatt i kap. 2 i forskrift av 11.3.1999 nr 301 Om måling, avregning mv.

 

Leveringsadresse

Se Målepunkt ID

 

Målepunkt ID

I henhold til § 1-3 i Forskrift om måling, avregning og samordnet opptreden mv. av 11.3.1999 nr 301 er målepunkt ID definert som ”en entydig identifikasjon av et målepunkt basert på EAN-standarden Global Service Relation Number (GSRN)”.

 

Nettleie

Alle priser og annen økonomisk godtgjørelse (tariffer) som nettselskapet fastsetter for tilknytning til og bruk av elektriske nettanlegg. Jf. § 1-3 om tariffer i Forskrift av 11.3.1999 nr 302 Om økonomisk og teknisk rapportering, inntektsrammer mv.

 

Nettselskap

Selskap som eier overføringsnett eller har ansvar for nettjenester i henhold til nettleiekontrakt med kunden samt områdekonsesjon og omsetningskonsesjon i h h t energiloven.

 

Nord Pool ASA

Den nordiske kraftbørsen som er eiet av sentralnettsselskapene i de nordiske landene. Aktørene som tilbyr avtaler om kraftpris til sluttbrukere, handler strøm og prissikrer sine avtaleforpliktelser overfor kundene hos Nord Pool ASA.

 

Områdepris/ prisområde

Se Elspotpris.

 

Sluttbruker

Som sluttbruker regnes den kunden som uttar elektrisk energi til eget bruk, og som ikke omsetter strøm videre.

 

Spotpris

Se Elspotpris

 

Stansing

Kraftprisansvarliges utøvelse av tilbakeholdsrett overfor kunden, som innebærer at kraftleverandøren overfor kunden og nettselskapet erklærer at man fra et oppgitt tidspunkt ikke står økonomisk ansvarlig overfor den avregningsansvarlige og nettselskapet for kundens uttak av strøm.

§ 1-4 Angrerett

Gjelder privatsalg. 


Dersom avtale om kjøp av elektrisk kraft inngås ved fjernsalg eller salg utenfor fast utsalgssted,
gjelder bestemmelsene om angrerett ved kjøp av tjenester i kapittel 5, samt de generelle
bestemmelsene i lov om angrerett.


Kunden kan gå fra avtalen uten å oppgi noen grunn innen 14 dager etter at kraftleverandøren har
oppfylt sin opplysningsplikt i henhold til angrerettloven og angreskjema er mottatt.
Dersom kraftleverandøren ikke oppfyller sin opplysningsplikt, eksempelvis unnlater å overlevere
det obligatoriske angreskjemaet, ikke fyller ut skjemaet eller ikke fyller ut skjemaet korrekt,
utvides fristen til tre måneder, eller til 1 år dersom det ikke er gitt noen informasjon om
angreretten.


For at opplysningsplikten skal være oppfylt, må det blant annet være gitt opplysninger om alle
vesentlige avtalevilkår. I tillegg skal det opplyses om vilkårene og fremgangsmåten for å benytte
angreretten, samt virkningene av at angreretten benyttes, jf. § 5-4.


Kunden må gi melding til kraftleverandøren dersom han ønsker å benytte seg av angreretten.
Meldingen må være sendt innen angrefristens utløp. Slik melding bør av bevismessige årsaker gis
skriftlig.


Benytter kunden seg av retten til å angre etter at kraftleverandøren rettmessig har meldt
leverandørskiftet til nettselskapet, må kunden betale for kraft som har blitt levert eller som vil bli
levert inntil leveransen tidligst vil kunne bli avsluttet.

Alle varer kjøpt via vår nettbutikk har 14 dagers angrefrist. Angrefrist skjema medfølger hver bestilling.

De fleste av våre produkter krever montering av elektriker. Av denne grunn sendes ikke gjeldende varer ut før angrefristen er utløpt.

 

Varer som sendes ut før angrefristen er ute:

– Eva smarthusprodukter, med unntak av Smart strømstyring startpakke.

 •  

Retur av Eva Smarthus produkter:

Kjøperen kan angre kjøpet av varen etter angrerettlovens bestemmelser. Angrerett innebærer at kjøperen uten grunn kan returnere varen til selgeren selv om det ikke er noen mangel ved den og selv om den ikke er levert. Kjøperen må gi selger melding om bruk av angreretten innen 14 dager etter at varen, de foreskrevne opplysninger om angreretten og angrerettskjema er mottatt.

 

Tilbakebetaling skal skje uten unødig opphold, og senest 14 dager fra da selgeren fikk melding om kjøperens beslutning om å benytte angreretten. Med mindre noe annet uttrykkelig er avtalt med kjøperen, skal tilbakebetalingen skje ved bruk av samme betalingsmiddel som kjøperen benyttet.

 

Kjøperen skal ikke betale noen form for gebyr som følge av tilbakebetalingen.

 

Selgeren kan holde tilbakebetalingen tilbake til varene er mottatt, eller til kjøperen har lagt frem dokumentasjon på at varene er sendt tilbake.

 

Kjøperen må bære kostnadene ved å returnere varene dersom angreretten brukes.

 

Kjøperen kan undersøke produktet før han eller hun angrer på kjøpet. Varen må likevel kunne leveres tilbake til selgeren i tilnærmet samme stand og mengde som den var i da kjøperen mottok den. Selgeren kan kreve at forbrukeren erstatter verdireduksjon som følge av kjøperens håndtering av varene som ikke har vært nødvendig for å fastslå varenes art, egenskaper og funksjon.

 

For reklamasjon og retur av varer etter angrefristen er utløpt

Ta kontakt med kundeservice@telemarkkraft.no

Forespørsel på fastprisavtale

Forespørsel - fastprisavtale

Navn på kontaktperson
Oppgis i kWh
Telemark Kraft kan maksimalt sikre 90 % av ditt totale strøm forbruk. Resten vil bli avregnet i spotpris for området du holder til. Oppgis i kWh
Denne finner du på en tidligere faktura. Har du flere, så legg dem inn separert med komma.
Prisområde
Er du usikker på hvilket prisområde bedriften hører til, så må du sjekke dette med ditt nettselskap.
Avtalevarighet
Kontrakten du får tilsendt må signeres før oppgitt frist. Fastprisavtalen regnes ikke som inngått fra Telemark Kraft sin side før kontrakten tilsendt fra kundesenteret er signert.

Denne siden benytter seg av informasjonskapsler (cookies). Du kan fortsette å bruke siden som vanlig hvis du godtar dette.